Projekti

Investicijsko vzdrževanje cest – preplastitev 15. aprila 2019

Vzdrževanje cest v občini Gorenja vas – Poljane v vrednosti cca. 470.000,00 EUR.

Rekonstrukcija dovozne ceste na Malo Mežaklo 4. aprila 2019

Na Jesenicah rekonstruiramo cesto, ki vodi na komunalno deponijo Mala Mežakla. Gre za razširitev obstoječe makadamske ceste, izvedbo odvodnjavanja in asfaltiranje ter zaščita brežin pred padanjem kamenja.

Novogradnja vodovoda na Štefanji gori 1. aprila 2019

Na Štefanji vodi smo zgradili nov 50 m3 vodohran in objekt za pripravo pitne vode, skupaj z novim cevovodom in hišnimi priključki. Dela so obsegala gradbeno-obrtniška dela ter strojne in elektro instalacije. Vrednost posla je bila približno 800.000 EUR.