Zaključeni

Komunalno urejanje gospodarske cone Na Brezovici – Novo mesto

V sklopu urejanja gospodarske cone v Novem mestu je bila zgrajena komunalna infrastrukturo – fekalna in meteorna kanalizacija s ponikovalnimi polji in vodovod. Razširjena je bila tudi cesta in zgrajen hodnik za pešce.

Širitev industrijske cone Impol, izgradnja zahodne obvoznice v mestu Slovenska Bistrica

V Slovenski Bistrici smo zgradili I. fazo zahodne obvoznice od križišča K5 (s Kajuhovo ulico, štirikrako kanalizirano križišče s posebnimi pasovi za zavijanje levo) do križišča K8 (krožno križišče na Partizanski ulici). Dela so obsegala novogradnjo ceste, dveh krožišč, kompletne komunalne infrastrukture in protihrupne ograje. Vrednost posla je bila cca. 1 mio EUR.

Izgradnja krožnega križišča Senica z ureditvami navezovalnih krakov

V občini Medvode smo zgradili novo krožišče, kjer se križata LC Spodnja Senica – Svetje (LC 251250) in LC Jeprca – Goričane (LC 251060). Zunanji premer enopasovnega krožnega križišča je 37 m. Vrednost posla je bila cca. 400.000,00 EUR.