Geodezija

Naša geodetska služba ponuja naslednje storitve:

  • izdelava geodetskih načrtov
  • zakoličenje vseh vrst objektov
  • ureditev parcelnih mej
  • parcelacija (združitev ali delitev ene ali več parcel)
  • izravnava parcelnih mej
  • geodetski posnetek poteka komunalnih vodov
  • vpis komunalnih vodov v kataster gospodarske javne infrastrukture
  • vpis stavb v kataster stavb
  • pogodbena komasacija stavbnih zemljišč